Home | SokoPlayer HTML5 | Competition | Level List | Post a Level | Forum | Log in or Register

Solutions to Level #421

Log in to submit a solution.

登录后才能提交答案。

 Comments   Prev. Level   Next Level 
Hall of Fame

Top 5 solutions by move:
IDTimeUser#Move#Push
1128 2015-02-21 05:47:23 (UTC) XiBeiTianLang 752158
1548 2015-12-15 12:30:19 (UTC) sss001z 1222194
1125 2015-02-15 02:48:07 (UTC) cjcjc 2240270
2439 2019-09-18 10:59:02 (UTC) XBFH 2250312
1120 2015-02-14 06:52:17 (UTC) laizhufu 2706386

Top 5 solutions by push:
IDTimeUser#Move#Push
1128 2015-02-21 05:47:23 (UTC) XiBeiTianLang 752158
1548 2015-12-15 12:30:19 (UTC) sss001z 1222194
1125 2015-02-15 02:48:07 (UTC) cjcjc 2240270
2439 2019-09-18 10:59:02 (UTC) XBFH 2250312
1122 2015-02-14 14:57:15 (UTC) shengli03 2722378

More Recent Submissions

The Level

#####################
#####--#--#--#--#####
#####.$.#-@-#.$.#####
###--$.$-.$.-$.$--###
###-#.$.#$.$#.$.#-###
###--$.$-.$.-$.$--###
###-#.$.#$.$#.$.#-###
###-#$.$-.$.-$.$#-###
###-#.$.#$.$#.$.#-###
###--$.$-.$.-$.$--###
###-#.$.#$.$#.$.#-###
###--$.$-.$.-$.$--###
##_#--#-#$.$#-#--#-##
##_#--#---#---#----##
##__#-#-#-#--##-#-###
###__###--#-#-##--###
####__#--###-----####
#####_#-#-#--##-#####
#######---##--#######
####__##-#_#-##__####
###_####-##--####_###
##_####---*-#-####_##
#_####---###---####_#
#_###--**-#-**--###_#
#_###-**-*-*-**-###_#
#_###-*---*---*-###_#
#_###-**-----**-###_#
##_##--**-$-**--##_##
###_##--**-**--##_###
####__#--***--#__####
########--.--########
#####################
Title:风信子
Author:laizhufu

 75-boxes   over-20-boxes   over-50-boxes   29-on-goal   46-not-on-goal   21x32   large-size   laizhufu 

Comment:
风信子的花语和象征代表意义:只要点燃生命之火,便可同享丰富人生。

红色的风信子的花语是——让人感动的爱。

蓝风信子是所有风信子的始祖,因此它的花语是-生命。

风信子花语:胜利、竞技、喜悦、爱意、幸福、浓情、倾慕、顽固、生命。


紫色的风信子:悲伤、妒忌,忧郁的爱(得到我的爱,你一定会幸福快乐)。

白色的风信子:恬适、沉静的爱(不敢表露的爱)。

红色的风信子:感谢你,让我感动的爱(你的爱充满我心中)。

蓝色的风信子:恒心、贞操、彷佛见到你一样高兴。

黄色的风信子:幸福、美满,与你相伴很幸福。

粉风信子:倾慕、浪漫。

风信子--永远的怀念。

Level Posted: 2015-02-14 06:52:17 (UTC) by laizhufu